showy milkweed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

showy milkweed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm showy milkweed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của showy milkweed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • showy milkweed

    milkweed of southern North America having large starry purple and pink flowers

    Synonyms: Asclepias speciosa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).