white leather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white leather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white leather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white leather.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white leather

    a leather that has been treated with alum and/or salt

    Synonyms: whit leather

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).