whit leather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whit leather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whit leather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whit leather.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whit leather

    Similar:

    white leather: a leather that has been treated with alum and/or salt

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).