whitish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitish.

Từ điển Anh Việt

 • whitish

  /'waiti /

  * tính từ

  hi trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • whitish

  of something having a color tending toward white

  Synonyms: off-white

  Similar:

  milky: resembling milk in color not clear

  milky glass

  Synonyms: milklike