white heather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white heather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white heather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white heather.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white heather

    heath of mountains of western United States having bell-shaped white flowers

    Synonyms: Cassiope mertensiana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).