white cinnamon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white cinnamon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white cinnamon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white cinnamon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • white cinnamon

    Similar:

    canella: highly aromatic inner bark of the Canella winterana used as a condiment and a tonic

    Synonyms: canella bark

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).