canella bark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canella bark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canella bark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canella bark.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canella bark

    Similar:

    canella: highly aromatic inner bark of the Canella winterana used as a condiment and a tonic

    Synonyms: white cinnamon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).