very nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very.

Từ điển Anh Việt

 • very

  /'veri/

  * tính từ

  thực, thực sự

  in very deed: thực ra

  chính, ngay

  in this very room: ở chính phòng này

  he is the very man we want: anh ta chính là người chúng ta cần

  in the very middle: vào chính giữa

  on that very day: ngay ngày ấy

  chỉ

  I tremble at the very thought: chỉ nghĩ đến là là tôi đã rùng mình

  * phó từ

  rất, lắm, hơn hết

  very beautiful: rất đẹp

  of the very best quality: phẩm chất tốt hơn hết

  at the very latest: chậm lắm là, chậm nhất là

  very much better: tốt hơn nhiều lắm

  the question has been very much disputed: vấn đề đã bàn cãi nhiều lắm

  chính, đúng, ngay

  on the very same day: ngay cùng ngày; cùng đúng ngày đó

  I bought it with my very own money: tôi mua cái đó bằng chính tiền riêng của tôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • very

  * kỹ thuật

  rất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • very

  precisely as stated

  the very center of town

  used as intensifiers; `real' is sometimes used informally for `really'; `rattling' is informal

  she was very gifted

  he played very well

  a really enjoyable evening

  I'm real sorry about it

  a rattling good yarn

  Synonyms: really, real, rattling

  precisely so

  on the very next page

  he expected the very opposite

  Similar:

  identical: being the exact same one; not any other:

  this is the identical room we stayed in before

  the themes of his stories are one and the same

  saw the selfsame quotation in two newspapers

  on this very spot

  the very thing he said yesterday

  the very man I want to see

  Synonyms: selfsame