very large database (vldb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very large database (vldb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very large database (vldb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very large database (vldb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very large database (vldb)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cơ sở dữ liệu rất lớn