very-high speed integrated circuit hardware description language (vhdl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very-high speed integrated circuit hardware description language (vhdl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very-high speed integrated circuit hardware description language (vhdl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very-high speed integrated circuit hardware description language (vhdl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very-high speed integrated circuit hardware description language (vhdl)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ mô tả phần cứng VHSIC