very-high-speed integrated circuit (vhsic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very-high-speed integrated circuit (vhsic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very-high-speed integrated circuit (vhsic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very-high-speed integrated circuit (vhsic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very-high-speed integrated circuit (vhsic)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    IC tốc độ rất cao

    mạng tích hợp tốc độ rất cao