very-high-performance integrated circuit (vhpic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very-high-performance integrated circuit (vhpic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very-high-performance integrated circuit (vhpic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very-high-performance integrated circuit (vhpic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very-high-performance integrated circuit (vhpic)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạch tích hợp hiệu suất rất cao