very-high speed (vhs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very-high speed (vhs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very-high speed (vhs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very-high speed (vhs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very-high speed (vhs)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tốc độ rất cao