very-long instruction word (vliw) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very-long instruction word (vliw) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very-long instruction word (vliw) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very-long instruction word (vliw).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very-long instruction word (vliw)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    từ lệnh rất dài