very-large memory (vlm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very-large memory (vlm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very-large memory (vlm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very-large memory (vlm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very-large memory (vlm)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nhớ rất lớn