very-large-scale integrated circuit (vlsic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very-large-scale integrated circuit (vlsic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very-large-scale integrated circuit (vlsic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very-large-scale integrated circuit (vlsic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very-large-scale integrated circuit (vlsic)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạch tích hợp cỡ rất lớn