very special quality (vsq) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very special quality (vsq) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very special quality (vsq) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very special quality (vsq).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very special quality (vsq)

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    chất lượng đặc biệt (VSQ)