very high-speed digital subscriber line (vdsl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very high-speed digital subscriber line (vdsl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very high-speed digital subscriber line (vdsl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very high-speed digital subscriber line (vdsl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very high-speed digital subscriber line (vdsl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đường dây thuê bao số tốc độ rất cao