very pistol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very pistol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very pistol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very pistol.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • very pistol

    a pistol for firing Very-light flares

    Synonyms: Verey pistol

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).