very important person nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very important person nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very important person giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very important person.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very important person

    * kinh tế

    nhân vật quan trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet