very large scale integration (vlsi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very large scale integration (vlsi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very large scale integration (vlsi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very large scale integration (vlsi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very large scale integration (vlsi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tích hợp mức độ rất lớn