very large scale integration-vlsi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very large scale integration-vlsi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very large scale integration-vlsi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very large scale integration-vlsi.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very large scale integration-vlsi

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ tích hợp rất cao-VLSI