very low temperature ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very low temperature ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very low temperature ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very low temperature ship.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very low temperature ship

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tàu lạnh (vận tải biển) nhiệt độ rất thấp

    tàu thủy lạnh nhiệt độ rất thấp