very high frequency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very high frequency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very high frequency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very high frequency.

Từ điển Anh Việt

 • very high frequency

  * danh từ

  VHF tần số rất cao (tần số từ 30 đến 300 mêgahec)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • very high frequency

  * kỹ thuật

  tần số rất cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • very high frequency

  30 to 300 megahertz

  Synonyms: VHF