very much like nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very much like nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very much like giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very much like.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • very much like

    Similar:

    much as: in a similar way

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).