very low frequency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very low frequency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very low frequency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very low frequency.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • very low frequency

    3 to 30 kilohertz

    Synonyms: VLF

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).