very low temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very low temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very low temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very low temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very low temperature

    * kỹ thuật

    nhiệt độ cực thấp

    nhiệt độ siêu thấp