very low density lipoprotein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very low density lipoprotein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very low density lipoprotein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very low density lipoprotein.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • very low density lipoprotein

    large lipoproteins rich in triglycerides; VLDLs circulate through the blood giving up their triglycerides to fat and muscle tissue until the VLDL remnants are modified and converted into LDL

    Synonyms: VLDL

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).