very light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very light.

Từ điển Anh Việt

  • very light

    * danh từ

    (Very light) pháo sáng tín hiệu (ánh lửa màu báo hiệu về đêm; một dấu hiệu về sự gặp nạn của một con tàu...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • very light

    a colored flare fired from a Very pistol

    Synonyms: Very-light