very high frequency (vhf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very high frequency (vhf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very high frequency (vhf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very high frequency (vhf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very high frequency (vhf)

    * kỹ thuật

    siêu tần số