very-short wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

very-short wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm very-short wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của very-short wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • very-short wave

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sóng rất ngắn