total worth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total worth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total worth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total worth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total worth

    * kinh tế

    tổng giá trị