total force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total force

    * kỹ thuật

    hợp lực

    lưc tổng (cộng)