total value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total value

    * kinh tế

    tổng giá trị