total creep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total creep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total creep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total creep.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total creep

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tổng biến dạng từ biến