total lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total lift

    * kỹ thuật

    lực nâng tổng cộng

    giao thông & vận tải:

    tổng lực nâng