total set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total set

    * kỹ thuật

    độ lún ổn định

    độ lún toàn phần