total solid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total solid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total solid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total solid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total solid

    * kỹ thuật

    cặn