totalistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

totalistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm totalistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của totalistic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • totalistic

    Similar:

    totalitarian: of or relating to the principles of totalitarianism according to which the state regulates every realm of life

    totalitarian theory and practice

    operating in a totalistic fashion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).