total track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total track

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tổng tuyến đường