total fund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total fund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total fund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total fund.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total fund

    * kinh tế

    tổng vốn