total pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total pitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total pitch

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bước tổng cộng