total time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian tổng cộng