total size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total size

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    kích thước toàn bộ