total view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total view.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total view

    * kỹ thuật

    cái nhìn tổng thể