totalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

totalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm totalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của totalize.

Từ điển Anh Việt

 • totalize

  /'toutəlaiz/ (totalise) /'toutəlaiz/

  * ngoại động từ

  cộng tổng số, tính gộp lại

 • totalize

  lấy tổng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • totalize

  * kinh tế

  cộng chung

  cộng tổng số

  tính gộp lại (các khoản chi)

  tính gộp lại (các khoản chi...)

  tổng cộng

  * kỹ thuật

  lấy tổng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • totalize

  make into a total

  Can we totalize these different ideas into one philosophy?

  Synonyms: totalise