total up to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total up to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total up to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total up to.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total up to

    * kinh tế

    lên tới

    tổng cộng lên tới