total error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total error

    * kỹ thuật

    sai số toàn phần

    đo lường & điều khiển:

    tổng sai số