total drag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total drag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total drag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total drag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total drag

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lực cản tổng cộng