total fixed cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total fixed cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total fixed cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total fixed cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total fixed cost

    * kinh tế

    tổng phí tổn cố định